Aktiviteter
 
Aktuella möten, evenemang, nyheter, remisssvar samt pågående verksamhet i Föreningen Rädda Ältasjön.

Aktuellt

 
2024-05-12 Föreningen Rädda Ältasjön anordnar den årliga strandstädningen av Ältasjön, se detaljer i inbjudan.
2024-04-24 Föreningen Rädda Ältasjön bjuder in till årsmöte onsdagen den 24 april kl 18:30 i Lovisedalstorpet.

Kl. 19:30 gästar Nacka kommuns vattenstrateg oss och föreläser om åtgärder för vattenrening inklusive reduktionsfiske i Ältasjön.

Årsmöteskallelse inklusive handlingar finns här.

Nacka kommun har även tagit fram ett underlag till lokalt åtgärdprogram för Ältasjön som ger mer information kring reduktionsfiske i sjön, läs hela rapporten här.
   
2023  
2023-10-28 Föreninge deltar på Ältadagen kl 11:00 - 15:00
2023-05-07 Föreningen Rädda Ältasjön anordnar en strandstädning av Ältasjön, se detaljer i inbjudan.
2023-04-27 Föreningen Rädda Ältasjön bjuder in till årsmöte onsdagen den 27 april kl 18:30 i Lovisedalstorpet. Se kallelsen för detaljer.
   
2022  
2022-10-14 Föreningen deltog på Ältadagen 2022-10-15 i Älta Centrum kl 11-15.
2022-09-10 Ältasjön har nått sitt lägsta vattenstånd sedan 2007!
En s k "hungersten" placerades ut till minne av detta.
2022-05-07 Föreningen Rädda Ältasjön ordnar lördagen den 7 maj en strandstädning runt Ältasjön, se inbjudan för detaljer.
2022-05-10 Som en förberedelse till reparation av vägtrumman under gång/cykelvägen vid Dammtorp sänker Trafikverket för andra gången nivån i Dammtorpssjön, Söderbysjön och Ältasjön, se Länsstyrelsens tillstånd. Förra gången var 2021-09-21. Föreningen noterar en kraftig sänkning av vattenståndet i Ältasjön, se graf över vattenståndet. Vi påtalade detta för Nacka kommun, som i sin tur kontaktade Länstyrelsen och Trafikverket om det låga vattenståndet.
2022-05-03 Föreningen Rädda Ältasjön bjuder 2022-05-03 till en föreläsning om Ältasjön ihop med fotovisning och fotoutställning av naturfotografen Kim Forchhammer i Älta Kulturknut.
Se inbjudan för detaljer.
2022-03-31 Föreningen Rädda Ältasjön har årsmöte samt efterföljande styrelsemöte i Lovisedalstorpet, Älta Gård. Alla handlingar och protokoll finner ni under Organisation.
   
2021  
2021-11-22 Ett dagvattenrör mellan Älta ishall och Stavsborgs fotbollsplan sprang läck. När röret grävdes upp påträffades föroreningar, bl a ett oljespill i marken, vilket tros härstamma från 60-talet i samband eller före att Älta Centrum byggdes. Tillsynsman från Nacka kommun åkte ut och inspekterade samt vidtog åtgärder för att häva oljeutsläppet, som rann ut i den bäck belägen i västra Älta Våtmark som mynnar i Ältasjön. Se bifogad information från kommunens miljöchef.
2021-09-29 Då COVID-restriktionerna hade lättats höll Föreningen Rädda Ältasjön sitt uppskjutna årsmöte i Lovisedalstorpet. Alla handlingar och protokoll finner ni under Organisation.
2021-09-01 Trafikverket gör arbeten för att reparera vägtrumman vid gång/cykelvägen vid Dammtorp. Arbetet inkluderar att sänka vattenståndet i Dammtorpssjön, Söderbysjön och Ältasjön, se Länsstyrelsens tillstånd.
2021-06-06 Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti 2021, mot en avgift om 200kr. Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast 13 juni 2021, se inbjudan.
2021-06-03 Det går nu även att betala medlemsavgiften till Föreningen Rädda Ältasjön via Swish: 123 008 82 78
2021-05-23 Föreningen Rädda Ältasjön anordnade en strandstädning av Ältasjön, se detaljer i inbjudan.
   
2020  
2020-10-07 Föreningen Rädda Ältasjön bjuder in till årsmöte onsdagen den 7 oktober kl 18:00 - 19:30 i Allianskyrkan, Almvägen 2. Alla handlingar och protokoll finner ni under Organisation.
2020-07-27 Mark- och Miljööverdomstolen meddelar att prövningstillstånd inte medges. Därmed vinner Stockholms Exergis miljötillstånd för att uppföra pelletspanna och utöka driftstiden för Skarpnäcks Värmeverk laga kraft. Föreningen Rädda Ältasjön kommer att fortsätta bevaka att gällande miljövillkor följs om/när det nya värmeverket byggs och driftas.
2020-05-13 Länsstyrelsen beslutar att Fritidsnämnden i Nacka kommun ska upprätta en åtgärdsplan samt genomföra åtgärder för att förhindra att konstgräsgranulat kan spolas ut i Ältasjön.
2020-04-17 Mark och Miljödomstolen avvisar Föreningen Rädda Ältasjöns yrkande om att ålägga Stockholm Exergi att kontakta Länsstyrelsen i syfte att utreda om sprängning, anläggning och drift av datorhallen vid Solvärmen 1 kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
2020-03-31 Föreningens styrelse beslutade att skjuta på årsmötet till hösten 2020 p g a den exceptionella situationen med Corona-utbrottet, Fokhälsomyndighetens rekommendationer samt den nya lagen om att sammankomster med över 50 personer är olagligt.
2020-03-28 Rädda Ältasjön deltar för 10:e året i rad i Earth Hour - världens största miljömanifestation anordnad av Världsnaturfonden (WWF). Styrelsen släckte i sina hem och uppmanade medlemmarna och andra boende i Älta och Skarpnäck att göra detsamma.
2020-03-09 Föreningen Rädda Ältasjön deltar i Nacka Naturvårdsråd, ett kommunalt råd där lokala miljöorganisationer träffar tjänstemän och politiker från Nacka Kommun 3-4 möten gånger per år. På senaste mötet passade vår representant i rådet på att ställa frågor om Älta Våtmark, om den planerade datorhallen i Skarpnäck och om planer för rening av Ältasjön. Se protokollet.
2020-01-22 Mark- och Miljödomstolen avslog FRÄS överklagan av Länsstyrelsens beslut att ge Stockholm Exergi tillstånd för utökning av Skarpnäcks Värmeverk. Det blev avslag på både yrkandet om avslag på miljötillståndet samt våra alternativa yrkanden om striktare miljövillkor.
2020-01-20 Mark och Miljödomstolen avvisar Föreningen Rädda Ältasjöns yrkan om inhibition för detaljplanen för Solvärmen 1.
2020-01-12 Föreningen granskade detaljplanen för Älta Centrumkvarteret och lämnade in ett positivt granskningsyttrande då Nacka kommun tagit hänsyn till föreningen tidigare synpunkter om dagvattenhantering och bevarande av Älta Våtmark.
2020-01-01 Föreningen Rädda Ältasjön har skickat in ett överklagande till Mark- och miljödomstolen med anledning av den antagna detaljplanen för datahallen vid Skarpnäcks Värmeverk.
Läs föreningens överklagande här.
   
2019  
2019-09-26 Fastighetsägaren Hemsö meddelade FRÄS styrelse att de inte längre avser att bebygga Älta Våtmark utan kommer att bygga ny skola/sporthall inom sin egen tomtfastighet enligt existerande detaljplan.
2019-06-11 Föreningen Rädda Ältasjön har skickat in en andra komplettering till vårt överklagande till Mark- och miljödomstolen av miljötillståndet för Skarpnäcks Värmeverk. Kompletteringen är ett svarsyttrande över Stockholm Exergi ABs yttranden över föreningens yttranden till domstolen.
2019-05-05 Föreningen Rädda Ältasjön anordnade en vårpromenad och städdag av Ältasjöns stränder söndagen den 5 maj, se detaljer i inbjudan.
2019-04-29 Föreningen Rädda Ältasjön har årsmöte samt efterföljande styrelsemöte i Lovisedalstorpet. Alla handlingar och protokoll finner ni under Organisation.
2019-03-30 Rädda Ältasjön deltar för 9:e året i rad i Earth Hour - världens största miljömanifestation anordnad av Världsnaturfonden (WWF). Styrelsen släckte i sina hem och uppmanade medlemmarna och andra boende i Älta och Skarpnäck att göra detsamma.
2019-03-20 Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd behandlar det medborgarförslag om bevarande av Älta Våtmark som några av våra medlemmar tagit fram. De beslutar att våtmarken även fortsättningsvis ska vara planlagd som natur och park, att den nya idrottshallen inte ska byggas inom våtmarken och att en åtgärdsplan ska tas fram för våtmarken öster om Ältavägen.
2019-03-13 Föreningen Rädda Ältasjön har skickat in ett yttrande till Mark- och miljödomstolen med anledning av att Stockholm Exergi AB har överklagat miljötillståndet för uppförande och drift av förbränningsanläggning vid Skarpnäcks Värmeverk. Läs föreningens yttrande här.
2019-02-20 Mark- och miljödomstolen skickar ut en kungörelse att Stockholm Exergi AB har överklagat det tillstånd för uppförande och drift av förbränningsanläggning vid Skarpnäcks Värmeverk som utfärdades den 28 november av Länsstyrelsen i Stockholm.
2019-01-02 Föreningen Rädda Ältasjön har skickat in ett överklagande av Länsstyrelsens beslut att ge Stockholm Exergi AB tillstånd till uppförande och drift av en förbränningsanläggning vid Skarpnäcks Värmeverk.
   
2018  
2018-11-28 Länsstyrelsen i Stockholm beslutar att ge Stockholm Exergi AB tillstånd för uppförande och drift av förbränningsanläggning vid Skarpnäcks Värmeverk. Läs tillståndet här.
2018-07-03 Nacka Värmdöposten publicerar en artikel om det nya medborgarförslaget om en kommunal detaljplan för våtmarkspark i Älta Våtmark. Våtmarksparken skulle förbättra vattenreningen, öka biologiska mångfalden och tillskapa en ny fin park i Ältas mest centrala delar. Tre av föreningens medlemmar står bakom förslaget, som självklart stödjs av föreningen.
2018-06-20 Tre av föreningens medlemmar har till Nacka Kommun skickat in ett medborgarförslag om att utfärda en detaljplan för Älta Våtmark, inklusive en våtmarkspark. Medborgarförslaget anmäldes på Miljö och Stadsbyggnadsnämndens möte den 20:e juni, läs förslaget.
2018-06-04 Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti 2018, mot en avgift om 200kr. Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast den 15:e juni, se inbjudan.
2018-05-25 Den 25:e maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Föreningen Rädda Ältasjön har därför tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi tar hand om våra medlemmars personuppgifter.
2018-05-15 Förslag på Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län fanns utställt på granskning t o m 2018-05-15 av Stockholms Läns Landsting. Läs Föreningen Rädda Ältasjöns samrådsyttrande.
2018-04-27 Stockholm Exergi, f d Fortum Värme, har ansökt om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen för att bygga ut Skarpnäcks Värmeverk. Värmeverket har knappt varit i drift de senaste 10-15 åren. Nu ska det byggas ut och köras 24/7. Föreningen Rädda Ältasjön har skrivit ett kritiskt yttrande då planerna bl a strider mot Stockholms översiktplan. Handlingarna har tyvärr inte Stockholm Exergi publicerat på webben men kan läsas på Nacka Miljövårdsråds websida http://www.nackamiljo.se/intrvarmeverkflaten.html
2018-04-27 Nacka Kommun har tagit fram en åtgärdsplan för Älta Våtmark. Våtmarken är nödvändig för att Ältasjöns vattenkvalitet inte ytterligare ska försämras. Föreningen har sedan flera års tid drivit frågan att ge våtmarken ett permanent skydd (t ex biotopskydd, detaljplanerad som NATUR) samt för en dialog med Nacka Kommun kring utveckling av våtmarken.
2018-04-10 Representant från föreningen deltar i den andra av en serie Workshop kring utveckling av Flatenreservatet. Vi vill se förbättrad artspridning av grodarter och eklevande växter på getingmidjan mellan Nackareservatet och Flatens naturreservat, t ex genom ekodukt över Tyresöleden, samt även en ny vandringsled som sammanbinder naturreservaten.
2018-03-12 Föreningen Rädda Ältasjön har årsmöte samt efterföljande styrelsemöte i Lovisedalstorpet. Alla handlingar och protokoll finner ni under Organisation.
2018-03-08 Representanter från föreningen deltar i den första av en serie Workshops kring utveckling av Flatens Naturreservat. Många vet inte om att delar av Ältasjön samt Ältasjöns västra strand ingår i Flatenreservatet.
2018-02-24 Rädda Ältasjön deltar för 8:e året i rad i Earth Hour - världens största miljömanifestation anordnad av Världsnaturfonden (WWF). Styrelsen släckte i sina hem och uppmanade medlemmarna och andra boende i Älta och Skarpnäck att göra detsamma.
2018-01-11 Den nya detaljplanen för Älta Centrum var ute på samråd t o m 2018-01-15 på Nacka Kommuns hemsida. Föreningen Rädda Ältasjöns vill se ett skydd för Älta Våtmark och ett samarbete med Stockholms Stad kring vattenfrågorna, se vårt granskningsyttrande.
   
2017  
2017-12-20 Förslaget till ändrad detaljplan för Datorhall på Solvärmen 1 (biogastomten) fanns utställt på granskning t o m 2017-12-20 av Stockholms Stad. Läs Föreningen Rädda Ältasjön granskningsyttrande.
2017-12-15 Nacka Kommuns översiktsplan var ute på granskning t o m 2017-12-15 på Nacka Kommuns hemsida. Föreningen Rädda Ältasjöns vill se ett skydd för Älta Våtmark och ett samarbete med Stockholms Stad kring vattenfrågorna, se vårt granskningsyttrande.
2017-12-04 Föreningen Rädda Ältasjöns representant deltog på Nacka Miljövårdsråd. Ett råd som sorterar under Nackas Natur- och Trafiknämnd och samlar politiker, tjänstemän och miljöorganisationer.
2017-11-10 Föreningen Rädda Ältasjöns skickar en skrivelse till Nacka Kommun med anledning av att de beviljat start-PM för en idrottshall delvis belägen på Älta Våtmark. Föreningen påpekar att idrottshallen kan och bör omplaceras så att varken hall eller infartsväg anläggs i våtmarken.
2017-11-03 Hur ska det se det ut i Stockholms Län 2050? Hur når vi miljömålen? Föreningen Rädda Ältasjöns skrev ett granskningsyttrande för Regional Utvecklingsplan För Stockholms län (RUFS) 2050 som fanns utställd t o m 2017-11-03 på http://www.rufs.se/rufs-2050/utstallningsforslag
2017-06-12

Rädda Ältasjön skickar in sitt yttrande på Fortums planer på att bygga en stor datorhall på Solvärmen 1 (biogastomten där ekarna fälldes 2010), läs mer i yttrandet.
Se samrådhandlingarna för mer information.

2017-04-26

Föreningen Rädda Ältasjön föreningen höll årsmöte i Lovisedalstorpet kl 18:00.
Alla handlingar och protokoll finner ni under Organisation

2017-04-02 Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti eller i början av september 2017, mot en avgift om 200kr. Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast 15 juni 2017, se inbjudan.
2017-03-25 Rädda Ältasjön deltar för 7:e året i rad i Earth Hour, lördag den 25 mars 20.30-21.30 - världens största miljömanifestation anordnad av Världsnaturfonden (WWF). För att vara med så släcker man alla lampor i sitt hem under en timme. Styrelsen kommer att släcka i sina hem och vi vill uppmana alla våra medlemmar och andra boende i Älta och Skarpnäck att göra detsamma.
2017-02-22 Föreningen Rädda Ältasjön har skrivit ett yttrande på Fortum Värmes planer på att utökd verksamheten på Solvärmen 1. Läs yttrandet här.
2017-02-09 Torsdagen den 9 februari kl 18:00 i Skarpnäcks Kulturhus var det samråd för Fortum Värmes planerade utökande av värmeverket på Solvärmen 1 (biogastomten), intill Ältasjön i Skarpnäck.

Läs mer i kungörelsen samt i Fortums samrådsunderlag.

Sista datum för yttrande är den 22 februari till:
Sweco
Linn Arvidsson
Box 385
651 09 Karlstad
eller på epost:
[email protected]
2017-01-31 Fortum Värme kungör i Dagens Nyheter samt i Svenska Dagbladet att samråd skall äga rum för en planerad utökning av värmeverket på Solvärmen 1 (biogastomten), intill Ältasjön i Skarpnäck. Läs mer i kungörelsen.
2017-01-30 Fortum Värme skickar ut samrådsunderlag till Föreningen Rädda Ältasjön för en planerad utökning av av värmeverket på Solvärmen 1 (biogastomten), intill Ältasjön i Skarpnäck.
2017-01-10 Den nya översiktplanen för Stockholms Stad på var utställd till samråd t o m 2017-01-10 på Stockholms Stads hemsida. Föreningen Rädda Ältasjöns påtalade i sitt samrådsyttrande att Ältasjöns västra strand ingår i Flatens Naturreservat.
   
2016  
2016-12-20 Länstyrelsen i Stockholms län fastställde den reviderade bevarandeplanen för Söderbysjön-Dammtorpssjön Natura 2000-område.
2016-11-20 Föreningen Rädda Ältasjön skickar skrivelse till Nacka Kommun där vi avstyrker planerna på en gångväg genom vassen vid Fågelvägen och tillstyrker ett förslag om fiskebrygga längs Älta Idrottsplats strand.
2016-10-15 Föreningen Rädda Ältasjön deltar på Ältadagen, kom och besök oss i Älta Centrum mellan klockan 13 och 16, se inbjudan.
2016-10-03 Föreningen Rädda Ältasjön har avlämnat ett granskningsyttrande för Trafikverkets förslag till cykelstråk längs med Ältavägen. Det är glädjande att Trafikverket hörsammat vår önskan att lämna Älta Våtmark orörd.
2016-09-21 Hur blir Stockholm i framtiden? Stockholms läns landsting Tillväxt- och Regionplaneförvaltningen tar fram Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (RUFS) 2050. Föreningen Rädda Ältasjöns deltog på samrådsmötet, se artikel. Planen fanns utställd tom 2016-09-30. Läs Föreningens Rädda Ältasjöns samrådsyttrande.
2016-06 Sjöväxtklippning utförs i Ältasjön av Nacka Kommun, se Nacka Kommuns karta för klippningen 2016.
2016-06-16 Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti eller i början av september 2016, mot en avgift om 200kr. Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast 1 juli 2016, se inbjudan.
2016-05-17 Föreningen Rädda Ältasjön inbjuds till möte med Nackalistan och informerar om Älta Centrum programmet och föreslagna åtgärder för förbättring av vattenkvalitet. Se presentationen här.
2016-04-28 Föreningen Rädda Ältasjön har årsmöte samt efterföljande styrelsemöte i Lovisedalstorpet. Alla handlingar och protokoll finner ni under Organisation
2016-03-19 Rädda Ältasjön deltar för 6:e året i rad i Earth Hour, lördag den 19 mars 20.30-21.30. Det en global klimatmanifestation anordnad av Världsnaturfonden (WWF). För att vara med så släcker man alla lampor i sitt hem under en timme. Styrelsen kommer att släcka i sina hem och vi vill uppmana alla våra medlemmar och andra boende i Älta och Skarpnäck att göra detsamma.
2016-02-23 Landstingsstyrelsen i Stockholms Läns Landsting fattade beslut om att bygga ut tunnelbanedepån i Högdalen i samband med den kommande tunnelbaneutbyggnaden. Belutet innebär att alternativet i Skarpnäck på Solvärmen 1 inte blir av.
2016-02-22 Trafikverket har utrett en upprustning av cykelvägen Ältastråket (längs Ältavägen). Föreningen Rädda Ältasjön deltog på Öppet Hus 2016-02-01 där även många Ältabor deltog. Föreningen är i överlag positiva till den nogranna miljöutredningen och har synpunkter gällande Älta Våtmark, samt ombyggnad av trumman under Ältavägen vid Dammtorp. Vårt yttrandet hittar ni här.
2016-02-17 Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd fattade beslut att bevilja NCC tillstånd till att använda Erstavik 6:1 (tomten öster om Tyresöleden vid Hedvigslundsmotet) tillstånd att bedriva mellanlagring av byggavfall. Föreningen Rädda Ältasjön har tidigare yttrat sig mot denna anläggning. NCC kompletterade sedan sin ansökning med en dagvattenutredning, som visar på liten eller ingen påverkan av Ältasjöns vatten, då man avser att avleda dagvattnet mot Tyresöån. Handlingarna hittar ni här. Föreningen kommer inte att överklaga, då Ältasjön vatten inte påverkas av anläggningen. Det finns dock andra miljöaspekter, både ekologiska och rekreativa som andra miljöorganisationer samt närboende kommer ta upp i sina överklaganden.
2016-01-21 Fortum Värme planerar att bygga en av Sveriges största datorhallar på "Solvärmen 1" (biogastomten) som ligger intill Ältasjön nära Skarpnäck. De lämnade i december 2015 in en ansökan till Stockholms Stadsbyggnadskontor om detaljplaneändring. De anser att anläggningen inte medför betydande miljöpåverkan, trots att de inte utrett saken. Föreningen Rädda Ältasjön konstaterar att anläggningen
bl a kommer innebära att större delen av tomten blir hårdgjord yta och att någon dagvattenrening inte utretts. Vi anser att en eventuell ny detaljplan måste följa Plan och Bygglagen (PBL) med samråd mm. Dessutomer verkar vi sedan flera år tillbaka för att marken ska införlivas i Flatens Naturreservat. Föreningen Rädda Ältasjön hade ett möte med Fortum 2016-01-21 där vi framförde dessa synpunkter till Fortum. Vi ser dock positivt på att Fortum vill ha en dialog med föreningen. Anläggningen finns presenterad i en bilaga till Fortums ansökningshandling.
2016-01-16 Föreningen Rädda Ältasjöns överklagade Stockholm Stadsbyggnadsnämnds beslut 2015-12-01 att lämna Stockholms Mijlökontors anmälan av Swedish Biogas 2010 för olovliga markåtgärder på ”Solvärmen 1” utan åtgärd, läs mer här.
   
2015  
2015-11-29 Deltagare ur Föreningen Rädda Ältasjöns styrelse deltog på klimatmanifestation, anordnad av www.klimatsverige.se i centrala Stockholm i samband med Klimattoppmötet i Paris COP21.
2015-11-25 Föreningen Rädda Ältasjön deltog på Nacka Kommuns Öppna Hus för dagvattenhantering. Vi diskuterade skötsel av skärmbassängen i Kasbyviken, borttagande av vandringshinder för fisk samt förbättrad reglering av vattenståndet.
2015-10-30 Nacka kommun har utfört en bäverinventering, bland annat i Ältasjön, läs rapporten här.
2015-10-17 Välkommen till att besöka Föreningen Rädda Ältasjöns monter på Ältadagen i Älta Centrum lördag 17 oktober 13.00 - 16.00. Se inbjudan.
2015-10-02 NCC Roads AB har lämnat in anmälan om avfallssorteringsanläggning mellan Tyresöleden och Lindalen (vid Hedviglundsmotet) till Nacka Miljöenhet. Förslaget leder till ökade dagvattenflödet och potentiellt förorenat vatten. Föreningen Rädda Ältasjöns yttrande.
2015-09-28 Skrivelsen till Kommunstyrelsen angående Älta Centrum följs upp meda kontakter med Nackas politiker. S, NL och Mp bifaller föreningens ståndpunkt och vill ta med dagvattenåtgärderna i de första etapperna (detaljplanerna). Debatt väcks på KS möte. Resultatet blir att man för in en skärpning av skrivelsen i programmet för Älta Centrum.
2015-09-24 Föreningen Rädda Ältasjön skickar in en skrivelse till samtliga politiker i Nacka Kommunstyrelse (KS) inför deras beslut om antagande av programmet för Ältas nya centrum. Föreningen opponerar sig mot att de åtgärder för förbättrad dagvattenrening som ingår i programmet inte finns med i kommande detaljplaner (etapper), och därmed riskerar att inte realiseras.
2015-08-31 Föreningen Rädda Ältasjön ställer sig kritiska till Stockholms Läns Landstings planer på att bygga en tunnelbanedepå i Skarpnäck på Solvärmen 1 och vill fortfarande att området istället inlemmas i Flatens Naturreservat. Läs mer i Föreningens yttrande.
2015-08-19 Stockholms Läns Landsting (SLL) har planer på att bygga en tunnelbanedepå i Skarpnäck eller i Högdalen. Alternativet i Skarpnäck innebär att en upp emot 200 meter lång verkstad skulle byggas på Solvärmen 1, dvs den gamla biogastomten. Läs mer om planerna här.

SLL har två stycken samrådsmöten där de ställer ut förslagen, informerar, svarar på frågor samt tar emot synpunkter.

- Onsdagen den 19 augusti kl. 15-19 i Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25 i Skarpnäck

- Onsdagen den 26 augusti kl. 15-19 i Engelska Skolan, Lingvägen 123 i Gubbängen

Skriftliga synpunkter på SLLs förslag kan lämnas senast den 31 augusti via följande formulär.

2015-05-21 Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti eller i början av september 2015, mot en avgift om 200kr. Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast 16 juni 2015, se inbjudan.
2015-04-28 Alla medlemmar i Föreningen Rädda Ältasjön inbjuds till årsmöte i Lovisedalstorpet, Älta Gård. Se inbjudan inklusive verksamhetsberättelse för mer information.
2015-03-28 Rädda Ältasjön deltar för femte året i rad i Earth Hour, lördag den 28 mars 20.30-21.30. Det en global klimatmanifestation anordnad av Världsnaturfonden (WWF). För att vara med så släcker man alla lampor i sitt hem under en timme. Styrelsen kommer att släcka i sina hem och vi vill uppmana alla våra medlemmar och andra boende i Älta och Skarpnäck att göra detsamma.
2015-02-02 Föreningen Rädda Ältasjön skickar in sitt programsamrådsyttrande på planerna kring Ältas nya centrum "Ännu mera Älta" till Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd.
   
2014  
2014-12-16

Nacka Kommun har nu skickat ut planerna på Ältas nya centrum "Ännu mera Älta" på programsamråd.

Samrådet pågår mellan den 16:e december och den 2:a februari 2015.

Programhandlingarna och mer information finns i utställningslokalen i Älta Centrum, mitt emot biblioteket, och på kommunens hemsida.

Torsdagen den 15:e januari och tisdagen den 20:e januari kommer tjänstemän från Nacka kommun att finnas i utställningslokalen mellan kl 16:00 - 20:00 för att svara på frågor.

Synpunkter på programförslaget skickas skriftligt eller via E-post till Nacka Kommun:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2012/696-214
131 81 Nacka

eller per E-post till [email protected]

Synpunkter skall vara kommunen till handa senast den 2:a februari 2015, ange "KFKS 2012/696-214" som referens.


2014-10-18 På lördag den 18 oktober är det Ältadagen, i Älta Centrum 12.00 - 15.00. Det är ett årligt event där Ältas föreningar samlas och berättar om sin verksamhet mitt i Älta Centrum. Föreningen Rädda Ältasjön är där och berättar om vår verksamhet samt har en tävling för barn om djurlivet i Ältasjön. Det är gratis och ingen anmälan krävs. Ta gärna med hela familjen!
Läs mer i Föreningsrådets inbjudan
2014-10-11 Föreningen Rädda Ältasjön skickar in en skrivelse till Stockholms Stadsbyggnadskontor där vi uppmanar dem att agera för att biogastomten som skövlades årsskiftet 2009/2010 blir uppstädad och återställd. Föreningen vill även att Stockholms Stad ska ändra detaljplanen till naturmark samt verka för att inlemma fastigheten i Flatens Naturreservat, vilket var intentionen när naturreservatet instiftades 2004.
2014-09-11 Föreningen Rädda Ältasjön har inför kommunalvalet i Nacka Kommun genomfört en enkät med miljöfrågor kring det planerade utbyggnaden av Älta C. Alla partier i kommunfullmäktige (utom Vp som ej svarat) svarade att de vill bygga miljövänligt, med förbättring av Ältasjöns vattenkvalité och bevarande av våtmarken som villkor för expansion. Skillnaden i partiernas politik är hur man ska säkerställa att så verkligen sker. Det är glädjande att det finns en stor medvetenhet och i stora drag enighet i miljöfrågor i Nacka kommunfullmäktige. Läs politikernas svar
2014-09-11 Nätverket Ny Grön Våg, där Föreningen Rädda Ältasjön ingår, har inför kommunalvalet gjort en enkät med miljöfrågor som samtliga partier i kommunfullmäkige i Stockholms Stad besvarat. För er som röstar i Stockholms Stad, passa på läsa in er på miljöpolitiken före valet. Se svaren.
2014-08-01 Föreningen Rädda Ältasjön skickar in ett yttrande gällande den planerade stenkrossen invid Tyresöleden. För mer information om ärendet och ansökan se Nacka Kommuns hemsida.
2014-06-09 Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti 2014, mot en avgift om 200kr. Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast 16 juni 2014, se inbjudan
2014-06-02 Föreningen Rädda Ältasjön har tillsammans med Arbetscirkeln Vi i Älta skickat in synpunkter på dagvattenutredningen för Ältas centrala delar.
2014-06-02 Den 2 juni fanns representanter från Nacka kommun på plats i Älta centrum och svarade på frågor om det fortsatta arbetet med Älta centrum och dess närområde.
2014-04-27 SWECO har på uppdrag av Nacka Kommun tagit fram en dagvattenutredning för Ältas centrala delar. Den ingår i det till hösten kommande planprogrammet för Älta Centrum (Ännu Mera Älta).
Läs rapporten här.
2014-04-22 Tisdag den 22 april kl 18:00 anordnar Nätverket Ny Grön Våg, där Föreningen Rädda Ältasjön ingår, ett debattmöte "Förtätning till vilket pris?" om hur byggplanerna på 140 000 nya lägenheter i Stockholm påverkar Stockholm som stad.
Plats: ABF-huset, Zeta-salen, Sveavägen 41, Stockholm (T-Rådmansgatan). Ingen anmälan behövs.
Läs mer i inbjudan
2014-04-06 Söndag den 6 april kl 10:00 – 14:00 anordnar Nacka Naturskyddsförening en vandring i Älta Våtmark och Ältadalen: Enligt programmet: "Våtmarker och bibaggar i Älta - Älta ska förtätas. Kan man göra det och samtidigt behålla den viktiga närnaturen? Vi vandrar bland annat förbi Älta våtmark med värdefull alsumpskog. Blir den kvar om Älta förtätas? Vi avslutar i Ältadalen där vi, om vädret är med oss, letar efter bin och bibaggar i det gamla grustaget."
Samling: Ältagårds busshållplats kl 10:00.
Medtag: matsäck
Info: Ronny Fors, 0708-96 36 07
Läs mer på Naturskyddsföreningens hemsida
2014-04-01 Föreningen Rädda Ältasjöns har årsmöte, 18:30 i Lovisedalstorpet vid Älta Gård. Samtliga medlemmar är hjärtligt välkomna. Passa på och lyssna på vad som hände med biogasfabriken samt de kommande planerna om expansion i Ältas centrala delar. Se protokollet från mötet.
2014-03-30 Samtliga Ältabor inbjuds till stormöte arrangerat av arbetscirkeln Vi i Älta, söndagen 30 mars
kl. 15:00-17:00 (Obse
rvera ny tid!) i pelarsalen, Älta Centrum.
Ta chansen att påverka och ge synpunkter på expansionsplanerna av Ältas centrala delar.
Föreningen Rädda Ältasjön deltar. Se även Nacka Kommuns program Ännu Mera Älta samt Rädda Ältasjöns yttrande.
2014-03-29 Föreningen Rädda Ältasjön deltar för fjärde året i rad i Earth Hour, lördag den 29 mars 20:30-21:30. Det är en global klimatmanifestation anordnad av Världsnaturfonden (WWF). För att vara med så släcker man alla lampor i sitt hem under en timme. Styrelsen kommer att släcka sina lampor och vi vill uppmana alla våra medlemmar och andra boende i Älta och Skarpnäck att göra detsamma.
2014-02-01

Nacka Kommun har nu avslutat inspektionen av den del av spillvattenledningen som löper under Ältasjön, se karta. Inspektionen utfördes under hösten 2013 samt 2013 av dykare. Rapporterna från de två inspektionerna hittar ni här:
- 2012-10-26 Inspektionsrapport
- 2013-11-05
Inspektionsrapport

2014-01-22 Länsstyrelsen meddelar att man den 21 januari har fattat beslut om utvidgat strandskydd för Värmdö och Nacka kommuner samt för Stockholms stad, se beslutet. Rädda Ältasjön skickade i maj 2013 in ett yttrande i ärendet.
2014-01-17 Nacka Kommun fortsätter arbetet med att renovera spillvattenledningen som passerar genom Älta. Nu är den del av ledningen som löper genom parken parallellt med Solvägen instängslad och klar för uppgrävning. Den del av ledningen som passerar under våtmarken kommer att renoveras med en schaktfri metod för att minimera påverkan på naturen, se karta.
   
2013  
2013-12-19 Nacka Kommun skickar ut sin Cykelplan på remiss. Föreningen Rädda Ältasjön har granskat men avstår från att yttra sig då inte Ältasjön påverkas av planen.
2013-12-18 Rädda Älta våtmark
Gruppen Älta våtmarks skyddsgrupp har startat en namninsamling för bevarande av våtmarken sydost om Ältasjön (Hedvigslund). Våtmarken kan påverkas både av dagvatten från Hedvigslundsmotet på Tyresöleden samt av expoateringsplanerna för centrala Älta.
http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8373
2013-11-05

Föreningen Rädda Ältasjön söker en ny webmaster, se annons.

2013-10-21

Föreningen Rädda Ältasjön ställde ut på Ältadagen i Älta Centrum. Vi hade bl a en teckningstävling och fick in massor med fina teckningar från barn som vill anlägga blomsteräng med fjärilar, delfinarium, lekplats, koja, vattenrutschbana, ekorrträd mm på den numera övergivna biogastomten. Teckningarna kommer vi att skicka till Stockholms Stadsbyggnadskontor. Vinnare av två biobiljetter i teckningstävlingen är Alva, 7 år, som vill bygga ett spökhus på platsen. GRATTIS Alva!"

2013-10-16 Föreningen Rädda Ältasjön skickar skriftliga kommentarer på de tre arkitektskisser som finns framtagna under Nacka Kommuns program Ännu Mera Älta.
Läs Rädda Ältasjöns yttrande.
2013-10-05

Föreningen Rädda Ältasjön deltog på den workshop där Ältabor gavs chansen att ge sina synpunkter på de tre arkitektskisserna i programmet Ännu Mera Älta, som syftar till en stor förtätning med utbyggnad av bostäder, skola och sporthall i centrala Älta.
- Sammanställning av samtliga synpunkterna från workshopen

2013-09-24 Föreningen Rädda Ältasjön granskade Trafikverkets åtgärdsstudie för Nacka, Lidingö och Stockholm. Vi avstod från att yttra oss då studien inte direkt påverkar på Ältasjöns vattenkvalitet eller stränder. Naturreservaten och Natura 2000-områdena kring Ältasjön var korrekt noterade i studien."
   
2002  
2002-02 Naturvatten i Roslagen publicerar en rapport om fosfor i Ältasjöns sediment.
 

Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu