Gasfabriken

Information om den planerade biogas och gödselfabriken invid Ältasjön som Föreningen Rädda Ältasjön stoppade för gott 2013.

Facebook
Följ det som hänt via Facebook.

Protestlistan
3900 personer skrev på protestlistan emot gasfabriken

Se vår presentation om gasfabriken

 

Bakgrund:
Årsskiftet 2009/2010 avverkades den flerhundraåriga ekskogen på fastigheten "Solvärmen 1" invid Ältasjön. Föreningen Rädda Ältasjön startade kampanjen Rädda Ältasjön – Stoppa Gasfabriken, där vi uppmanade Stockholms och Nackas politiker samt Länsstyrelsen att stoppa projektet. Över 3900 personer skrev på uppropet. Efter att protesterna startat drogs den första tillståndsansökan avseende miljöfarlig verksamhet tillbaka av bolaget Swedish Biogas AB, p g a felaktigheter i förfarandet. Dock återkom bolaget strax därefter med en ny ansökan, som Länsstyrelsen i Stockholms Län beviljade. Föreningen Rädda Ältasjön samt andra föreningar och privatpersoner överklagade beslutet till Mark- och Miljödomstolen (MMD). Efter en rättegång där föreningen bl a kallade vittnen från Örebro där bolaget har en annan fabrik, upphävde MMD beslutet i Oktober 2012. då de ansåg att bolaget hade allvarliga brister samt att lokaliseringen var olämplig. Bolaget beviljades prövningstillstånd. Efter en ny rättegång fastställde i juni 2013 Mark och Miljööverdomstolen (MMÖD) underinstansens domslut, p g a den olämpliga lokaliseringen med risk för allvarliga luktstörningar i tätbefolkat område. Beslutet är även en seger för Stockholms grönområden. Mark- och Miljööverdomstolen är högsta instans och domen kan inte överklagas. Föreningen Rädda Ältasjön har därmed stoppat fabriken för gott.
Föreningen Rädda Ältasjöns förhoppning är nu att Stockholms Stad ändrar detaljplanen och införlivar naturtomten i Flatens Naturreservat, såsom man planerade vid naturreservatets instiftan.
* Mark- och Miljööverdomstolens dom
* Pressmeddelande från Föreningen Rädda Ältasjön

Kampanjen Rädda Ältasjön - Stoppa Gasfabriken är den enskilt största fråga som Föreningen Rädda Ältasjön drivit. Det tog fyra år och involverade kontakt med politiker, myndigheter, media samt två juridiska processer i totalt sju instanser samt otaliga skrivelser och tusentals sidor material. Processen pågår fortfarande eftersom naturtomten skövlades och ännu inte återställts.

Föreningen Rädda Ältasjön hade synpunkter på lokaliseringen av den planerade biogasfabriken, p g a risk för luktföroreningar, utsläpp till vatten, buller och trafik, då platsen är kringgärdad av naturreservat samt ligger i tätbefolkat område. Vi var även kritiska till hur ansöknings- och tillståndsprocessen bedrivits samt ifrågasätte Swedish Biogas kompetens, p g a bolagets stora antal överträdelser och incidenter på deras existerande anläggningar.

I kronologin står allt som hände under 2009-2013 samt även nyare händelser som rör "Solvärmen 1".
Några dokument har fått ändras eller utelämnas med hänsyn till personuppgiftslagen (PUL).


Kronologi

   
2014-10-11 Föreningen Rädda Ältasjön skickar in en skrivelse till Stockholms Stadsbyggnadskontor där vi uppmanar dem att agera för att biogastomten som skövlades årsskiftet 2009/2010 blir uppstädad och återställd. Föreningen vill även att Stockholms Stad ska ändra detaljplanen till naturmark samt verka för att inlemma fastigheten i Flatens Naturreservat, vilket var intentionen när naturreservatet instiftades 2004.
2014-05-09 Stockholm Fria Tidning publicerar en artikel "Oklarheter efter nej till biogasfabrik - De har lämnat utan att städa upp" som belyser att trots att det nästan gått ett år sedan Mark- och Miljööverdomstolens dom är tomten där fabriken planerades fortfarande inte återställd.
2013-07-02 Tidningen Mitt i Söderort skriver "Lättnad över nej till fabrik för biogas"om domen i Mark- och Miljööverdomstolen som stoppat biogasfabriken i Skarpnäck
2013-07-02 Tidningen Mitt i Nacka skriver "Fabrik för biogas vid sjö får nej" om att fabriken i Skarpnäck stoppats.
2013-07-02 Tidningen Nacka Värmdö Posten skriver "Stopp för biogas vid Ältasjön - Risk för luktproblem får domstol att säga nej till fabrik" om domen i Mark- och Miljööverdomstolen som stoppat biogasfabriken i Skarpnäck
2013-07-01 ABC Nytt sänder ett inslag om Mark- och Miljööverdomstolens dom som stoppar Biogasfabriken i Skarpnäck
* Länk till SVT:s hemsida (inslaget finns som en länk på sidan)
2013-07-01 Dagens Nyheter skriver en artikel "De närboende vann striden on biogasanläggningen och "Dålig lukt stoppar biogasanläggning" där man uppmärksammar domen som stoppat biogasfabriken invid Ältasjön
* Länk till artikeln
2013-06-30 Radio Stockholm sänder ett inslag i Stockholms nyheterna om domen i Mark- och Miljööverdomstolen som stoppat biogasfabriken i Skarpnäck
* "Slutligen nej till biogasanläggning vid Ältasjön" (inslaget finns som en länk på sidan)
2013-06-28 Tidningen Bussmagasinet uppmärksammar i en artikel Mark- och Miljööverdomstolens dom som stoppar biogasfabriken i Skarpnäck.
2013-06-27 Tidningen Nacka Värmdö Posten skriver en artikel på sin hemsida om att Mark- och Miljööverdomstolen stoppat biogasfabriken i Skarpnäck
2013-06-26 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om Mark- och Miljööverdomstolens dom som stoppar Biogasfabriken i Skarpnäck
* Länk till inslaget (Inslaget börjar ca 2:30 in i sändningen)
2013-06-25

Biogasfabriken stoppad för gott!
Mark- och Miljööverdomstolen meddelade idag sin dom i miljöprövningsärendet för biogasfabriken invid Ältasjön. Domen fastställer slutgiltigt Mark- och Miljödomstolens tidigare dom - att Swedish Biogas inte får bygga och driva någon biogasfabrik, p g a den olämpliga lokaliseringen med risk för luktstörningar. Mark- och Miljööverdomstolen är högsta instans och domen kan inte överklagas. Nära fyra års kamp är nu över. Mark- och Miljööverdomstolens dom

Pressmeddelande från Föreningen Rädda Ältasjön

2013-05-16 Sammanträde i Mark- och Miljööverdomstolen
Den 16 maj var det sammanträde i Mark och Miljööverdomstolen (MMD) i målet. Föreningen Rädda Ältasjön närvarade tillsammans med ett antal föreningar och privatpersoner och argumenterade för att MMDs dom skulle stå fast. Dom förväntas falla före semestrarna.
2013-04-08 Slutgiltiga yttranden till Mark- och Miljööverdomstolen som svar på Swedish Biogas yttrande
- Rädda Ältasjöns yttrande
- Ältens Fiskeklubbs yttrande
- Ältasjöns Fiskevårdsområdesförenings yttrande
2013-03-21 Tidningen Örebroar'n skriver "Granne till biogasfabrik: Har förstört mitt liv"
I artikeln redogör en närboende till Swedish Biogas anläggning i Örebro om vilka stora problem de åsamkats sedan biogasfabriken startade. Vidare berättar ordföranden i miljönämnden i Örebro att flera regelbrott konstaterats genom åren vid Swedish Biogas anläggning. Ordföranden konstaterar även att det inte är rimligt att människor ska leva i en tillvaro där en sådan verksamhet förpestar deras liv.
2013-03-15 Swedish Biogas skickar yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen
SBI medger i sitt yttrande fleråriga och allvarliga brister i bolaget samt att polisutredning pågår mot bolaget om brott mot Miljöbalken.
2013-02-21 Rädda Ältasjön skickar in sitt svaromål på Swedish Biogas överklagan
Rädda Ältasjön skickar in sitt yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen, som svar på Swedish Biogas överklagan.
2013-02-21 Länsstyrelsen i Stockholms Län skickar in ett yttrande till Mark- och Miljööverdomstolen
- Länsstyrelsen i Stockholms Läns yttrande.
2013-02-20 Ältens Fiskeklubb och Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening skickar in svaromål på Swedish Biogas överklagan
- Ältens Fiskeklubbs yttrande
- Ältasjöns Fiskevårdsområdesförenings yttrande
2013-01-23

Kungörelse i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet
I kungörelsen meddelas att prövningstillstånd beviljats av Mark- och Miljööverdomstolen. Vidare meddelas i föreläggande att fastighetsägare som berörs och som vill yttra sig över överklagandet skall göra det skriftligt till rätten senast den 21 februari 2013 på adress:
Mark- och Miljööverdomstolen
Svea Hovrätt, avd 6
Box 2290
103 17 Stockholm
Målnummer M 10187-12 bör anges som referens.

Föreningen Rädda Ältasjön kommer att skicka in ett yttrandet till domstolen.

2013-01-08 Mark- och Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd
Prövningstillståndet innebär att Mark- och Miljööverdomstolen kommer att ta upp ärendet. I den tidplan rätten skickat ut anges att sammanträde kommer att hållas den 16 maj.
2012-12-14 Swedish Biogas skickar in en uppdaterad begäran om prövningstillstånd till Mark- och Miljööverdomstolen
I detta yrkande anger Swedish Biogas sina yrkanden kring varför de vill ha prövningstillstånd.
2012-11-14 Swedish Biogas skickar in en begäran om prövningstillstånd till Mark- och Miljööverdomstolen
I sitt yrkande begär Swedigh Biogas prövningstillstånd, dvs att Mark- och Miljööverdomstolen skall ta upp ärendet. Vidare begär man uppskov till den 14 december med att ange grunderna för sitt yrkande.
2012-10-30 Tidningen Mitt i Söderort skriver "Biogasfabrik vid Ältasjön fick nej - Domstol gav miljövänner rätt" om domen i Mark- och Miljödomstolen som avslår Swedish Biogas planer i Skarpnäck.
2012-10-30 Tidningen Mitt i Nacka skriver "Biogasfabrik vid Ältasjön fick nej - Domstol gav miljövänner rätt" om domen i Mark- och Miljödomstolen som avslår Swedish Biogas planer i Skarpnäck.
2012-10-27 Tidningen Nacka Värmdö Posten publicerar en artikel "Avslag för biogasfabrik" om att Mark- och Miljödomstolen avslagit Swedish Biogas planer i Skarpnäck.
2012-10-26 Stockholm Fria Tidning publicerar en artikel "Miljödomstolen sa nej till biogasanläggning i Skarpnäck" om Mark- och Miljödomstolens dom.
2012-10-24 Tidningen Nerikes Allehanda publicerar en artikel "Biogasanläggning stoppas" om domen i Mark- och Miljödomstolen som stoppar Swedish Biogas planer i Skarpnäck.
2012-10-24 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om att Mark- och Miljödomstolen avslagit Swedish Biogas planer i Skarpnäck
Länk till inslaget
2012-10-24 ABC Nytt sänder ett inslag "Dålig lukt sätter stopp för biogasfabrik" med anledning av Mark- och Miljödomstolens dom
(Inslaget börjar 01:40 in i sändningen.) ABC Nytt konstaterar att det inte blir någon biogasanläggning i Skarpnäck i och med Mark- och Miljödomstolens dom.
2012-10-24

Radio Stockholm sänder ett längre inslag i Stockholm Idag om domen i Mark- och Miljödomstolen som avslår Swedish Biogas planer i Skarpnäck
* Inslaget i Stockholm Idag (börjar ca 14:20 minuter in i sändningen och är drygt 4 minuter långt)

2012-10-24

Radio Stockholm sänder ett inslag i Stockholmsnytt om Mark- och Miljödomstolens dom
Inslaget i Stockholmsnytt "Nej till biogasanläggning i Skarpnäck"

2012-10-24 Mark- och Miljödomstolen meddelar sin dom - stoppar biogasfabriken!
Mark- och Miljödomstolen meddelade idag sin dom i miljöprövningsärendet för biogasfabriken i Skarpnäck. Domen upphäver Länsstyrelsens beslut att bevilja Swedish Biogas tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Detta innebär att biogasfabriken är stoppad och inte får byggas! I domskälen anges "vandel" p g a händelserna i Örebro och olämplig "lokalisering" p g a man att ej följer Boverkets rekommendation om minst 500 m till bostäder.
* Utdrag ur den totalt 87 sidiga domen från Mark- och Miljödomstolen
2012-10-20 Tidningen Nerikes Allehanda publicerar en artikel "Skyddsdamm svämmade över" där det framgår att lakvattendammen vid Swedish Biogas anläggning i Örebro svämmat över.
I artikeln framgår att vatten från dammen svämmade över till en närliggande bäck och fördes vidare för att så småningom hamna i Kvismare kanal. Vidare konstateras ett bolagets miljötillstånd inte tillåter sådana utsläpp.
2012-09-13 TV4 Nyheterna Stockholm sänder vid flera tillfällen ett inslag från synen med Mark- och Miljödomstolen på "Solvärmen 1"
Länk till sändningen kl 8:34 (Inslaget ligger först i sändningen, man måste klicka på "Spela upp" för att det skall starta.)
2012-09-12

Radio Stockholm sänder två inslag, ett i Stockholmsnytt och ett i Stockholm Idag
* Inslaget i Stockholmsnytt "Oviss framtid för biogasfabrik i Skarpnäck", direktlänk till ljudinslaghet
* Inslaget i Stockholm Idag (börjar 11:40 in i sändningen)

2012-09-12

Syn på "Solvärmen 1" med Mark- och Miljödomstolen
Som komplement till alla skriftliga handlingar och sammanträdet hålls även en syn, d.v.s. ett besök på fastigheten "Solvärmen 1", dvs där man vill bygga biogas- och biogödselfabriken.
* Rädda Ältasjöns bilder som visades vid synen
* FRÄS slutplädering

2012-09-11 Radio Stockholm sänder i Stockholmsnytt ett inslag om sammanträdet i Mark- och Miljödomstolen
På hemsidan finns både en artikel och ljudinslaget. (Inslaget börjar ca 02:20 in i sändningen.)
2012-09-11

Sammanträde i Mark- och Miljödomstolen
I Miljöprövningsärendet hölls idag ett sammanträde i Nacka Tingsrätts lokaler. Vid sammanträdet presenterade Rädda Ältasjön och övriga klagande sina argument. Swedish Biogas höll även en presentation. Utöver detta hördes även ett antal vittnen, från Örebro Miljökontor samt boende i Örebro.
Nedan finns de presentationer som hölls:
* Rädda Ältasjöns presentation
* Ältasjöns Fiskevårdsområdesförenings presentation
* Ältens Fiskeklubbs presentation
Rädda Ältasjön fick ingen kopia av Swedish Biogas presentation och kan därför i dagsläget inte lägga upp den.

2012-09-02

Rädda Ältasjön skickar in sin slutlig bevisuppgift inför sammanträdet i Mark- och Miljödomstolen
Samtliga delar av överklaganden finns länkade nedan:
* Rädda Ältasjöns slutliga bevisuppgift, 2 september 2012
* Rädda Ältasjöns komplettering, 24 mars 2012
* Rädda Ältasjöns överklagan, 15 december 2011
* Rädda Ältasjöns överklagan 28 november 2011
* Rädda Ältasjöns överklagan 30 oktober 2011
* Rädda Ältasjöns överklagan 17 oktober 2011

2012-06-06 Tidningen NVP skriver om fabriksplanerna i Skarpnäck "Delseger för fabriksmotståndare"
Artikeln klargör att miljötillståndet för biogasfabriken vid Ältasjön skall upp i Mark- och Miljödomstolen för avgörande. I artikeln ifrågasätts även klimatnyttan med fabriken som ej får ta emot matavfall.
2012-06-05 Tidningen Mitt i Söderort skriver "Strid om biogas ännu inte avgjord"
första sidan i tidningen påtalas att striden om biogasfabriken inte ännu är avgjord trots Högsta Förvaltningsdomstolens dom i detaljplaneärendet eftersom fabriken inte får byggas innan processen kring miljötillståndet i Mark- och Miljödomstolen avgjorts under hösten/vintern.
2012-06-05

Tidningen Mitt i Nacka publicerar en artikel om fabriksplanerna i Skarpnäck
I artikeln säger man att striden om biogasfabriken är över. Man refererar till Högsta Förvaltningsdomstolens dom i detaljplaneärendet. Den information som saknas är att fabriken inte får börja byggas innan Mark- och Miljödomstolen har prövat miljötillståndet.

2012-05-28 ABC Nytt sänder ett inslag om fabriksplanerna i Skarpnäck
(Inslaget börjar 06:00 in i sändningen.) ABC Nytt säger att bygget av fabriken i Skarpnäck fått grönt ljus. Inslaget refererar till Högsta Förvaltningsdomstolens dom. Dock får fabriken inte börja byggas innan Mark- och Miljödomstolen har prövat miljötillståndet.
2012-05-21 Högsta Förvaltningsdomstolen avslår överklagandena mot detaljplanen
Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar i sin dom att Regeringens beslut i detaljplaneärendet står fast.
2012-04-19 Mark- och Miljödomstolen meddelar att man kommer hålla sammanträde i miljöprövningsmålet
2012-01-24 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om att inhibitionen står fast
I TV4 Nyheternas visades ett inslag om att Mark- och Miljödomstolen beslutat att biogasfabriken inte får byggas så länge rättsprocessen pågår. (Inslaget börjar ca 1:45 in i sändningen)
2012-01-24 Tidningen Mitt i Söderort publicerar en artikel om att inhibitionen står fast "Nytt bakslag för omstritt gasverk - Nu kan byggstarten försenas i mer än ett år"
- Tidningens framsida
- Artikeln

I artikeln konstateras att Mark- och Miljödomstolen har beslutat att biogasfabriken inte får börja byggas förrän domstolsprocessen är klar.
2012-01-24 Tidningen Mitt i Nacka publicerar en artikel om att inhibitionen står fast "Biogasverk vid Ältasjön skjuts upp - Domstol vill prövatillstånd igen"
2012-01-12 Mark- och Miljööverdomstolen beviljar inte prövningsrätt, inhibitionen står fast
Swedish Biogas har fått avslag på sin ansökan om prövningstillstånd till Mark och Miljööverdomstolen. Beslutet, som inte kan överklagas, innebär att MMD:s beslut angående inhiberingen från 16 december står fast. Med andra ord fastställs att biogasfabriken inte kan byggas utan att slutlig dom fallit i målet.
2011-12-16 Mark- och Miljödomstolen inhiberar verkställighetsförordnandet
Mark och Miljödomstolen (MMD) har inhiberat (tillfälligt upphävt) det av Länsstyrelsen beviljade verkställighetsförordnandet för Länsstyrelsens tillstånd till Swedish Biogas att börja spränga, bygga och driva biogasfabriken. Ingen biogasfabrik kan längre byggas utan att miljötillståndet vunnit laga kraft. Motivationen till beslutet är att sprängning är en irreversibel åtgärd och att utgången i målet inte är given då Swedish Biogas synes ha brutit mot Länsstyrelsens villkor på systerfabriken i Örebro.
Beslutet innebär att fabriken inte längre får börja byggas, utan målet måste först avgöras i rätten.
2011-12-15

Rädda Ältasjön skickar in sin slutgiltiga överklagan mot Länsstyrelsens beslut
Rädda Ältasjön skickar in en komplettering till sin tidigare överklagan mot Länsstyrelsens tillstånd till biogasfabriken.

2011-11-28 Rädda Ältasjön kompletterar sin överklagan mot Länsstyrelsens beslut
Rädda Ältasjön skickar in en komplettering till sin tidigare överklagan mot Länsstyrelsens tillstånd till biogasfabriken. Kompletteringen är baserat på ett omfattande underlag från Örebro Miljökontor kring alla de problem som förekommit under de ca två år Swedish Biogas anläggning där varit i drift.
2011-11-20 Rädda Ältasjön besöker Swedish Biogas systerfabrik i Örebro
Medlemmar ur föreningen besöker omgivningarna av fabriken och träffar uppgivna boende. Vattendraget är förorenat och stanken är starkt påträngande. Film ligger upplagd på Facebooksidan Håll Andan - Eller stoppa biogasfabriken.
2011-11-17 Håll Andan - Eller stoppa biogasfabriken
En Ältabo startar en proteströrelse. Följ protesterna på Facebook.
2011-11-15 Nackalistan överklagar Länsstyrelsens beslut
Nackalistan skickar in en överklagan mot Länsstyrelsens tillstånd till biogasfabriken. Överklagan innehåller även en begäran om inhibition.
2011-11-14 Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening överklagar Länsstyrelsens beslut
Ältasjöns Fiskevårdsområdesföreningens skickar in en överklagan mot Länsstyrelsens tillstånd till biogasfabriken.
2011-11-14 Ältens Fiskeklubb överklagar Länsstyrelsens beslut
Ältens FK skickar in en överklagan mot Länsstyrelsens tillstånd till biogasfabriken. Överklagan innehåller även en begäran om inhibition.
2011-11-11 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om avslaget på Rädda Ältasjöns inhibitionsyrkande
I TV4 Nyheternas visades ett inslag om Mark- och Miljödomstolens avslag av Rädda Ältasjöns yrkande på inhibition av verkställighetsförordnandet.
 

Mark- och Miljödomstolen avslår Rädda Ältasjöns yrkande om inhibition
Avslaget innebär att domstolen anser att Länsstyrelsens verkställighetsförordnande gäller, dvs att fabriken kan börja byggas innan miljöprövningen vunnit laga kraft.

2011-11-06 Rädda Ältasjön skickar in ett bemötande på Swedish Biogas svar från 1 november
Rädda Ältasjöns svar
2011-11-01

Swedish Biogas skickar in ett svar på Rädda Ältasjöns överklagande av Länsstyrelsens
Swedish Biogas har skickat in ett svar till Nacka Tingsrätt på Rädda Ältasjöns överklagande av Länsstyrelsens beslut angående miljötillståndet.

* Swedish Biogas svar på överklagandet
* Rädda Ältasjöns överklagande från den 17 oktober

2011-11-01

Tidningen Mitt i Söderort publicerar en artikel " Grannar befarar stinkande utsläpp"
Artikeln pekar på att protesterna mot att placera en anläggning så nära både bostadsbebyggelse och känsliga naturreservat snarare har ökat än minskat. Vidare bekräftas att Swedish Biogas har haft bekymmer med sin anläggning i Örebro sedan starten 2009.

Johanna Elving, enhetschef på miljökontoret i Örebro, säger i artikeln "- Bolaget har haft bekymmer till och från ända sedan starten 2009. Det har varit olika orsaker bakom luktproblemen, men när en brist har åtgärdats har genast nästa dykt upp."

Motsvarande problem som i Örebro skulle i Skarpnäcksfallet kunna drabba 30 000 till 40 000 innevånare.

2011-11-01

Tidningen Mitt i Nacka publicerar en artikel om att fabriken fått grönt ljus
Artikeln pekar på de massiva protester som finns mot fabriksplanerna samt på de stora problem Swedish Biogas har haft vid sin anläggning i Örebro. Där har problemen gått så långt att kommunen på boendes begäran löser in fastigheter.

Peter Undén, koncernchef för Swedich Biogas, säger till tidningen att "- Tanken är att det inte skall lukta från verket och att det skulle läcka kväve vid sprängningarna stämmer inte. Men man kan aldrig lämna några hundraprocentiga garantier."

2011-10-31 Tidningen Nacka Värmdöposten publicerar en artikel om Regeringens beslut och att det innebär att fabriken kan börja byggas.
2011-10-30

Rädda Ältasjön skickar in en komplettering till överklagandet av Länsstyrelsens beslut angående miljötillståndet

* Rädda Ältasjön komplettering
* Rädda Ältasjöns överklagande från den 17 oktober

2011-10-19

Protokollet från Nacka MSN möte den 19 oktober publicerat
Protokollet från Nacka Kommuns Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd (MSN) möte 2011-10-19 där de bemöter Rädda Ältasjöns inlaga finns nu publicerat på Nacka Kommuns hemsida. Då protokollet är långt och innehåller många andra ärenden publicerar vi här ett utdrag med de sidor som berör fabriksplanerna i Skarpnäck. Det svarsbrev MSN refererar till i protokollet finns också nedan tillsammans med Rädda Ältasjöns inlaga:

* MSN protokollsutdrag
* MSNs komplettering till svarsbrevet
* MSN svarsbrev till Rädda Ältasjön
* Rädda Ältasjöns inlaga till MSN

Rädda Ältasjön anser att MSNs beslut är felaktigt och att det kan leda till en synnerligen olycklig utveckling för Ältasjön, boende i Skarpnäck och Älta samt naturreservaten.

2011-10-19 Nacka Kommuns Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd (MSN) tar upp fabriksplanerna
Nacka Kommuns Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd (MSN) tar upp biogasfabriken på sitt möte. Rädda Ältasjön har i sin inlaga begärt att MSN överklagar Länsstyrelsens och Regeringens beslut samt att MSN begär inhibition.
2011-10-17 TV4 Nyheterna Stockholm sänder ett inslag om fabriksplanerna i Skarpnäck
I TV4 Nyheternas kvällssändning visades ett inslag om protesterna mot den planerade fabriken i Skarpnäck. (Inslaget börjar ca 3:10 in i sändningen.)
2011-10-17 Rädda Ältasjön överklagar Länsstyrelsens beslut angående miljötillståndet
Rädda Ältasjön har överklagat beslutet att ge Swedish Biogas tillstånd för att uppföra och driva fabriken i Skarpnäck. Rädda Ältasjön yrkar även i överklagandet på att bygget av fabriken ej får startas innan eventuella överklaganden avslagits och beslutet vunnit laga kraft.
2011-10-13

Regeringen avslår överklaganden på detaljplanen
Regeringen avslår samtliga överklaganden på detaljplanen. Regeringen gick emot Länsstyrelsen och godkände Nacka Kommun som sakägare. Istället för att återföra ärendet till Länsstyrelsen så prövade man Nacka Kommuns överklagande och avslog det.
Beslutet innebär att detaljplanen vunnit laga kraft samt att fabriksbygget och driften får påbörjas innan miljöprövningen vunnit laga kraft. Med andra ord kan Swedish Biogas omgående börja spränga, bygga fabriken och producera gas och gödsel.

2011-10-11

Länsstyrelsen i Stockholms Län har gett tillstånd till biogasfabriken
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat att ge Swedish Biogas (SBI) tillstånd för att på Solvärmen 1 uppföra och driva en anläggning för produktion av biogas och biogödsel.

Beslutet kan överklagas, överklagan skall vara ställd till Mark- och miljödomstolen hos Nacka Tingsrätt, men skickas skriftligen in till Länsstyrelsen dem tillhanda senast 15 november 2011:
Länsstyrelsen i Stockholms Län
Överklagan ang ärende D5511-2010-8756
Box 22067
104 22 Stockholm

För detaljer om miljöprövningsansökan, tillståndet och regler för överklagande, se:
* SBIs ansökningshandlingar (ca 18 MB)
* Föreningen Rädda Ältasjöns synpunkter på tillståndsansökan samt komplettering.
* SBIs uppdaterade handlingar efter att synpunkter beaktats
* Länsstyrelsens beslut

Rädda Ältasjön kommer att överklaga beslutet.

2011-09-28

Odören i Attersta By är kvar - inga förbättringar trots löfte
Tidningen Nerikes Allehanda publicerade en uppföljning till tidigare artiklar om luktproblemen kring Swedish Biogas biogasfabrik i Örebro.

2011-09-27

Miljökontoret i Örebro utfärdar ett inspektionsprotokoll samt ett förslag till föreläggande för Swedish Biogas biogasfabrik i Örebro.
Protokollet pekar på ett flertal brister i Swedish Biogas hantering samt åtgärder som Swedish Biogas därför måste vidta.

2011-09-21 Rädda Ältasjön skickar in ytterligare en komplettering av överklagandet i detaljplaneärendet till Regeringen.
2011-09-12 Rädda Ältasjön skickar in en komplettering av yttrandet till Länstyrelsen angående ansökan om miljöfarlig verksamhet.
2011-07-05

Länsstyrelsen avslår Swedish Biogas överklagan i frågan om förbud att fortsätta anläggningsarbeten på Solvärmen 1.
* Länsstyrelsens beslut

Tidigare handlingar i ärendet:

2011-05-24

Örebro Samhällsbyggnadsnämnd beslutar att lösa in fyra stycken fastigheter på grund av de miljöproblem Atle- och Swedish Biogas biogasanläggning bidragit till de senaste åren.
Protokoll med Sanhällsbyggnadsnämndens beslut (se sid 9 -10)

2011-05-24 Biogastvisten drar ut på tiden
Tidningen Nerikes Allehanda publicerar en artikel om den tvist som pågår mellan Swedish Biogas och Örebro kommun. Grunden till tvisten är om stadsbussarna drivs med naturgas eller biogas och därmed om Swedish Biogas brutit mot avtalet att leverera miljövänlig gas.
2011-03-27 Rädda Ältasjön skickar in en komplettering av överklagandet i detaljplaneärendet till Regeringen.
2011-02-21 Swedish Biogas skickar in sitt bemötande mot de yttranden som inkommit för deras ansökan om miljöfarlig verksamhet i Skarpnäck.
2011-02-15

Tidningarna Mitt i Söderort och Mitt i Nacka publicerar artiklar om protesterna i Skarpnäck mot det planerade fabriksbygget

2011-02-05 Radio Stockholm sänder i Stockholmsnytt ett inslag om protesterna mot planerna på att bygga en biogasfabrik mellan Flatens Naturreservat och Nackareservatet, vid kanten av Ältasjön.
2011-02-04 Stockholms Fria Tidning publicerar en artikel om protesterna mot det planerade fabriksbygget.
2011-01-28 Yttranden över ansökan om miljöfarlig verksamhet inskickade till Länsstyrelsen
* Rädda Ältasjöns yttrande
* Nacka Kommuns yttrande
* Ältasjöns Fiskevårdsområdesföreningens yttrande
* Ältens FK:s yttrande

2011-01-13

Länsstyrelsen har förlängt yttrandetid för Swedish Biogas ansökan om miljöfarlig verksamhet!
Denna ansökan ligger till grund för tillstånd av produktion av biogas.
Vi uppmuntrar samtliga boende och föreningar som har synpunkter på byggandet av biogasfabriken att skriftligen yttra sig till Länsstyrelsen:

Länsstyrelsen i Stockholms Län
Box 22067
104 22 Stockholm
eller via e-post till [email protected]

Yttrandetiden har förlängts och yttrande skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 28 januari 2011

OBS. Nya handlingar har tillkommit 2011-01-13, se ansökningshandlingarna nedan.
Kopia av ansökningshandlingarna
(ca 18 MB)

Även om du lämnade ett yttrande på detaljplaneändringen i februari 2010, så måste du lämna ett nytt yttrande, eftersom detta är en annan process (miljöprövning).

2011-01-10

Swedish Biogas fabrik i Örebro luktar illa
Tidningen Nerikes Allehanda publicerade i november ett antal artiklar om missnöjet kring Swedish Biogas biogasfabrik i Örebro. Denna är av samma typ, men betydligt mindre än den som planeras till Skarpnäck. Örebrofabriken används som referensanläggning i bolagets miljöprövningsansökan som ligger inne hos Länsstyrelsen.

4 november Biogasanläggningen är en ren katastrof
  Att ta prover är inte miljökontorets uppgift
  Nu skall vi ta prover varje vecka
3 november Företaget medger brister vid starten
  Matz och grannarna störs av stanken
8 juni Kommunen gjorde otillåten upphandling

I artiklarna framgår luktutsläppen är så illa att boende 2 km från fabriken flyttar och att boende i området klagar på nedsmutsning i bäcken nedströms.

2010-12-15

Länsstyrelsen har nu kungjort Swedish Biogas nya ansökan om miljöfarlig verksamhet!
Länsstyrelsen publicerar en kungörelse om miljöfarlig verksamhet på Solvärmen 1 i Dagens Nyheter.
Samma kungörelse publicerades även dagen innan i Nacka Värmdö Posten.

2010-12-06

Länstyrelsens beslut i detaljplaneärendet överklagat till Regeringen
Rädda Ältasjöns överklagande
Nacka Kommun överklagande
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförenings överklagande
Ältens FK:s överklagande

2010-11-30 Radio Stockholm sänder i Stockholmsnytt ett inslag om att stadsplanen för bygget av fabriken överklagas till regeringen.
2010-11-23 Artikel i Nacka Värmdö Posten Protester vann inget gehör
Länstyrelsen avslår överklaganden av biogasanläggningen vid Ältasjön
2010-10-25

Länsstyrelsen ger avslag på Rädda Ältasjöns överklagande
Länsstyrelsen ger avslag på Föreningen Rädda Ältasjön och Ältens Fiskeklubbs överklagande av detaljplanen. Överklagandet från Nacka Kommun, från Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening, från boende och fastighetsägare i Älta och Skarpnäck avvisas av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen meddelar i sin förenklade delgivning att sista dag för överklagande till Regeringen: Miljödepartmentet är 2010-12-03, samt att skrivelse med överklagande inges till Länsstyrelsen
.

2010-06-14

Swedish Biogas lämnar in ny miljöprövningsansökan till Länsstyrelsen
Swedish Biogas har lämnat in en förnyad miljöprövningsansökan, istället för den undermåliga ansökan som de drog tillbaka 2010-03-22. I den nya ansökan är handlingar såsom Lokaliseringstudien uppdaterade, vilket får anses som ett spel för gallerierna eftersom detaljplanen är godkänd

2010-06-15

Nacka Kommun har överklagat detaljplanen, se överklagandet
Nacka Kommun har överklagat detaljplanen på biogasfabriken, som antogs av Stockholms Stadsbyggnadsnämnd den 12 maj.
Överklagandet kritiserar den bristfälliga miljökonsekvensbeskrivningen m a p dagvattenhanteringen och dess effekter på sjösystemet och naturreservaten.

Beslutet att överklaga detaljplanen togs av presidiet i Nacka Kommuns Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd (MSN), som består av:
- Cathrin Bergenstråhle (M), MSN:s ordförande
- Lennart Nilsson (FP), MSN:s första vice ordförande
- Kaj Nyman (S), MSN:s andra vice ordförande

2010-06-15

Artikel i Mitt i Nacka Nackapolitiker tänker överklaga biogasanläggning
Nackas politiker meddelar att man tänker överklaga Stockholms detaljplanebeslut.

2010-06-13

Ältasjöns FVOF överklagar detaljplaneärendet
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförenings överklagande av detaljplanen till Stockholms Stadsbyggnadsnämnd

 

Ältens FK överklagar detaljplaneärendet
Ältasjöns Fiskeklubbs överklagande av detaljplanen till Stockholms Stadsbyggnadsnämnd

2010-06-12

Rädda Ältasjöns överklagande klart
Rädda Ältasjöns överklagande av detaljplanen till Stockholms Stadsbyggnadsnämnd

2010-05-25

Artikel i Mitt i Söderort Fortsatt motstånd mot biogasfabriken - Politikernas beslut kommer att överklagas

2010-05-24

Artikel i Mitt i Nacka Klart för biogas i Skarpnäck - Politiker struntade i 168 protester

2010-05-19

Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd (MSN) tar upp fabriksbygget som ett extra ärende på sitt ordinarie möte. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna tar upp frågan om ett överklagande från Nacka Kommun mot det i Stockholms Stad fattade beslutet i detaljplaneärendet.

MSN beslutade, baserat på det faktum att det har funnits anledning att rikta tydlig kritik mot processerna och rikta en lång rad allvarliga frågor kring konsekvenserna för Älta, att MSN:s presidium får i uppdrag att pröva och i så fall presidiet bemyndigas att på nämndens vägnar överklaga.
Läs förslaget som låg till grund för MSN:s beslut.

2010-05-19

Rädda Ältasjön träffar Moderaterna i Nacka
Rädda Ältasjön informerar Moderaterna i Nacka om de brister och felaktigheter som finns i ärendet, både i den pågående miljöprövningen och i det detaljplaneärende som Stockholm Stad antog den 12 maj. Läs mer i vår presentation samt i listan med felaktigheter.

2010-05-17

Tidningarna Mitt i Nacka och Mitt i Söderort publicerar nyheten att Stockholms politiker enhälligt antog detaljplaneändringen. Vice ordförande i Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd, Lennart Nilsson (FP) tänker jobba vidare mot fabriksplanerna "-Platsen är illa vald." Läs mer här.

2010-05-16

Vetenskapsradion sände ett intressant inslag om biogas den 31 mars.
Att läsa

2010-05-12

Stockholms Stadsbyggnadsnämnd antog detaljplaneändringen 2010-05-12.
Trots de många bristerna och felaktigheterna i underlaget samt de massiva protesterna klubbades beslutet igenom enhälligt.

2010-05-10

Rädda Ältasjön skickar ut en uppmaning till ledamöterna i Stockholms Stadsbyggnadsnämnd att antingen avslå eller återremittera planärendet baserat på de många bristerna och felaktigheterna i underlaget. Ledamöterna får även en kopia av vår presentation.

2010-05-10

Rädda Ältasjön träffar Moderaterna i Stockholms Stadshus och informerar om de brister och felaktigheter som finns med i underlaget i planärendet. Moderaterna får en uppdaterade utgåva av vår presentation om fabriken.

2010-04-30

Samrådsyttranden i det nya Miljöprövningsärendet inlämnade till WSP från följande:

Nacka Kommuns yttrande
Rädda Ältasjöns synpunkter
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförenings synpunkter
Ältens Fiskeklubbs synpunkter
Nacka Miljövårdsråds synpunkter

2010-04-28

WSP skickar ut anteckningar från samrådsmötena i miljöprövningsärendet
Minnesanteckningar från mötet i Älta 12 april
Minnesanteckningar från mötet i Skarpnäck 14 april

2010-04-23

Artikel i Nacka Värmdö Posten Gasfabriksbeslut blev bordlagt

2010-04-19

Diskussion i Nacka Kommunfullmäktige kring Gasfabriken
Christina Ståldal (Nackalistan) har skrivit en interpellation om gasfabriken. Klicka här för att se hur Nackas politiker agerar i frågan.

(Klicka på "Ältas natur- och vattenmiljö, interpellation" i listan för att komma till rätt inslag.)

2010-04-15

Stockholms Stadsbyggnadsnämnd bordlade beslutet i detaljplaneärendet!
På grund av de brister som uppdagats beslutade Stockholms Stadsbyggnadsnämnd att bordlägga beslutet till nästa möte. Här finns protokollet från mötet.

2010-04-15

Artikel på DN.se - Protester mot biogasanläggning

2010-04-14

Samrådsmöte i Skarpnäck 18.00 i det nystartade Miljöprövningsärendet.

2010-04-13

Folkpartiets "Öppet brev till Stockholms Stadsbyggnadsnämnd" publiceras i Nacka Värmdöposten.
Folkpartiet i Nacka har skrivit ett öppet brev till Stockholms Stadsbyggnadsnämnds ledamöter där man uppmanar dem att inte godkänna detaljplaneändringen den 15 april.

2010-04-13

Rädda Ältasjön tar fram en lista med felaktigheter som begåtts i planärendet.

2010-04-13

Rädda Ältasjön har tagit fram en presentation om fabriken Presentationen ger information om hur ärendet hanterats och pekar på de brister och felaktigheter som begåtts.

2010-04-12

Samrådsmöte i Älta 18.00 i det nystartade Miljöprövningsärendet.

2010-04-08

Föreningen Rädda Ältasjön anmäler Swedish Biogas för olaga utnyttjande av marklovet
Anmälan avslogs av Stockholms Staddsbyggnadsnämnd

2010-04-06

Folkpartiet i Nacka skickar öppet brev till Stockholms politiker

2010-03-31

Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd (MSN) har möte. Protokoll 20100331.doc.
Nackas miljöchef informerar om status i miljöprövningsärendena men glömmer att informera nämnden om detaljplaneärendet: att Nacka MSNs yttrande inte till fullo beaktades i det färdigbehandlade planförslaget"

2010-03-31

Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd (MSN) har möte Nackas miljöchef informerar om status i miljöprövningsärendena men glömmer att informera nämnden om detaljplaneärendet: att Nacka MSNs yttrande inte till fullo beaktades i det färdigbehandlade detaljplaneförslaget.

2010-03-31

Swedish Biogas meddelar att de kommer att ansöka om en ny miljöprövning för biogas- och biogödselfabriken i Skarpnäck. Samrådshandlingar

2010-03-31 Swedish Biogas får
Stockholms

2010-03-30

Stockholms Stadsbyggnadskontor avfärdar 3500 boende!
Stockholms Stadsbyggnadskontor är färdiga med genomgången av de 168 yttrandena som lämnades in under utställningen av detaljplanen av biogas- biogödselfabriken, bl a synpunkterna från Nacka Kommun, Naturskyddsföreningarna samt Föreningen Rädda Ältasjön, inklusive protestlistan med 3500 namnunderskrifter.

De valde att ignorera synpunkterna från boende i Älta, Skarpnäck
och övriga delar av regionen samt Föreningen Rädda Ältasjön, Bostadsrättsföreningen Pungpinan, Jubileumshusens samfällighetsförening, Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening samt Ältens Fiskeklubb.
Kungörelse om utställningsutlåtande
infört i både DN och SvD.

Stockholms Stads uppdaterade handlingar
i detaljplanen

2010-03-30

Artikel i Nacka Värmdö Posten Ansökan drogs tillbaka – men fabriksplaner kvarstår

2010-03-30

Artikel i tidningarna Mitt i Söderort och Mitt i Nacka - Biogasfabrik skall prövas på nytt

2010-03-28

Stockholms stad JO-anmäld för handläggningen av detaljplan och marklov för gasfabriken
JO anmälan 1
JO anmälan 2

Anmälningarna blev avslagna av JO.

2010-03-23

Ljuger gasbolaget?
I går meddelade gasbolagets VD i ABC Nytt att ansökan till Länsstyrelsen dragits tillbaks
"då vi är en seriös verksamhet". Vidare framgår i inslaget att planerna på bygget av fabriken i Flatens Naturreservat ej längre är aktuella.
I dagens andra inslag i Radio Stockholm meddelades att gasbolaget kommer att inkomma med en ny ansökan!
Det känns uppenbart att gasbolagets VD undanhållit sanningen i inslaget i ABC Nytt igår. Döm själva genom att titta & lyssna på nyhetsinslagen nedan.

2010-03-23

I Stockholmsnytt kl 14:30 i Radio Stockholm meddelas att planerna på fabriksbygget i Flatens Naturreservat ej är stoppade. Tvärt om tänker gasbolaget inkomma med en ny ansökan om miljöprövning till Länsstyrelsen
Swedish Biogas egen information

2010-03-23

Stockholmsnytt kl 6:30 i Radio Stockholm sänder ett inslag om att bygget av fabriken stoppats .
Gasbolaget anger som skäl till återtagandet av ansökan att miljötillståndsprövningen har brister.

2010-03-22

Swedish Biogas bekräftar på ABC nytt att de tagit tillbaka ansökan om miljöprövning för att bygga fabriken i Skarpnäck.

2010-03-21

Nackalistan har skrivit interpellation till Nacka Kommunfullmäktige

2010-03-16

Länsstyrelsen har avskrivit Miljöprövningsärendet!

Detta är ett bevis på våra gemensamma protester har fungerat, 3500 personer har idag skrivit på och protesterat - det lönar sig att göra sin röst hörd!
Vidare är det ett bevis på bristerna och felen vi pekat på i underlaget! Bolaget insåg att de skulle få avslag, och valde då att dra tillbaks ansökan.

- Är faran över i och med detta?
Nej,
Stockholms Stadsbyggnadskontor fortsätter med planärendet, trots att ärendet är behäftat med samma alvarliga brister och fel som gjorde att miljöprövningen avbröts. Obegripligt att man envist insisterar på att bygga en fabrik i ett Naturreservat. Rimmar illa med att Stockholm är EU:s Miljöhuvudstad 2010.
Vad skall jag göra?
Ring eller maila
till de ansvariga politikerna i Stockholm och kräv att de stoppar planärendet omedelbart!
Om du bor i Nacka, ta kontakt med din politiker
och se till att han eller hon fortsätter påverka Stockholms Stad.
Ring eller maila till ansvarig handläggare på Stockholms Stadsbyggnadskontor:
Peter Jacobsson, 08 - 508 269 06.
Kom ihåg att det är valår, påminn politiker att de är folkvalda!

2010-03-16

Swedish Biogas har skickat återkallande av sin ansökan om miljöprövning till Länsstyrelsen med omedelbar verkan!
Swedish Biogas motiverade sitt återkallande med att de brustit i information till boende och föreningar
Återtagandet innebär inte att slaget är vunnet. Fortsätt bearbeta Stockholms Stadsbyggnadskontor!

2010-03-16

Naturskyddsföreningarna i Stockholm, Söderort samt Nacka skickade 2010-02-18 en gemensam inlaga till Stockholms Stadsbyggnadskontor. Föreningarna som representerar ca 20 000 medlemmar är ytterst kritiska till ärendet, läs mer här.

2010-03-11

Nacka Kommun skickar yttrande till Länstyrelsan och yrkar på att Miljökonsekvensbeskrivningen omarbetas och kompletteras

2010-03-09

Nacka Kommun har nu publicerat protokollet från Miljö- och Stadsbyggnadskontorets möte 2010-02-17 .
Läs själv hur just din politiker agerade i frågan. Resultatet av mötet blev den inlaga Nacka skickade in till Stockholms Stadsbyggnadskontor.

2010-03-05

Ältens Fiskeklubb skickar yrkande om att Länstyrelsan avslår Swedish Biogas ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

2010-02-28

Vi har nu samlat alla artiklar ur pressen här, så det blir lättare att hitta artiklarna

2010-02-28

Det finns nu bilder från gasbolagets möte i Älta Centrum 2010-02-16

2010-02-28

Rädda Ältasjöns Facebookgrupp har växt och har nu 771 medlemmar. Gå med du också!

Kom ihåg att du även kan göra din röst hörd via
Twitter

2010-02-27

Rädda Ältasjön arbetar med en inlaga till Länsstyrelsen

2010-02-23

Rädda Ältasjön skriver Debattartikel på sidan 2 i Nacka Värmdö Posten

 

Artikel i Nacka Värmdö Posten ”Nackapolitiker kräver att få yttra sig om biogasfabrik

2010-02-23

Tidningarna Mitt i Nacka samt Mitt i Söderort publicerar artiklar om fabriksbygget.

2010-02-19

Stockholms Fria Tidning publicerar en artikel om fabriksbygget

2010-02-18

Protestlistan har nu mer än 3300 påskrifter, 2800 på www.altasjon.nu och nästan 500 handunderskrifter!

Namnunderskrifterna lämnades in till Nackas Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd och till Stockholms Stadsbyggnadskontor.

 

De papperslistor som funnits ute i affärer osv. i Älta samlades in och avslutades. Protestlistan på www.altasjon.nu lever vidare.

2010-02-18    

Synpunkter på Gasfabriksbygget inlämnade till Stockholms Stadsbyggnadskontor från nedanstående:

Nacka Kommuns Miljö- och Stadsbyggnadskontors synpunkter
Rädda Ältasjöns synpunkter
Ältens Fiskeklubbs synpunkter
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförenings synpunkter
Nacka Miljövårdsråds synpunkter

2010-02-18    

Sista dagen att lämna in synpunkter till Stockholms Stadbyggnadskontor i planärendet

2010-02-18

Rädda Ältasjön skriver en Insändare i Stockholm City

2010-02-17    

Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd möts och enas om ändra sitt yttrande och att lämna in synpunkter till Stockholms Stadsbyggnadskontor. Protokoll_20100217

2010-02-16  

Swedish Biogas har bjudit in till möte i Älta Centrum tisdag 16 februari 18.00
KOM OCH PROTESTERA

Möteslokalen var för liten, endast ca 140 personer fick plats. Ett hundratal Ältabor blev utelåsta från informationen.

Här finns ljudfiler från mötet

Här finns några bilder från mötet

2010-02-16

Nacka Värmdö Posten publicerar ytterligare två artiklar ”Fabriken fortsätter att oroa Ältaborna” samt ”Nu läggs fakta på bordet

2010-02-16

Insändare på ”Läsarsidan” i Nacka Värmdö Posten från upprörd Ältabo

2010-02-14    

Facebookgruppen Rädda Ältasjön - Stoppa Gasfabriken bildas

2010-02-13   

Rädda Ältasjön finns nu även på Twitter

Utskick på Ältens Fiskeklubbs pimpeltävling ang mötet 16 februari

Intervjuinslag på ABC Nytts morgonsändning, se SVT Play

Rädda Ältasjön informerar via mail alla som skrivit på protestlistan

Swedish Biogas visar en illustration av fabriken som svar på Rädda Ältasjöns fotomontage

Antalet påskrifter på Protestlistan passerar 2000! Listan är den snabbast växande protestlistan, inklusive kampanjen mot trängselavgifter i Göteborg!
Fler är 1500 personer har skrivit på den senaste veckan – en fantastisk uppslutning som visar det massiva motståndet mot fabriksplanerna!

2010-02-11    

Swedish Biogas håller extrainsatt informationsmöte i Skarpnäck

2010-02-10   

Nacka Kommun uppdaterar sin hemsida och informerar för första gången om fabriken (100218: Informationen är av någon anledning borttagen från Nackas hemsida!)

2010-02-09    

 

Rädda Ältasjön skriver inlaga till Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd

Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd håller förberedande möte inför 17/2. Underlag, tjänsteskrivelse

Nacka Värmdö Posten publicerar en uppföljningsartikel om protesterna mot fabriksplanerna

2010-02-08    

Rädda Ältasjön affischerar i Skarpnäck

2010-02-04 Åklagarmyndigheten beslutar lägga ner Stockholms Stads Miljö- och Hälsoskyddsnämnds brottsanmälan mot Swedish Biogas.

2010-02-04

Utskick via post till Rädda Ältasjöns medlemmar

En skylt med texten ”Rädda Ältasjön Stoppa GASFABRIKEN www.altasjon.nu” monterad mellan Konsum och Preem på Ältavägen

2010-02-03    

Artikel i Dagens Nyheter som resultat av protester i Skarpnäck.

Rädda Ältasjön går ut med mail till Ältabor och informerar om Protestlistan

Rädda Ältasjön affischerar i Älta

2010-02-02    

Artikel i Nacka Värmdö Posten

Rädda Ältasjön publicerar information om fabriken på hemsidan

2010-01-31    

Rädda Ältasjön möts och startar protestlistan

Rädda Ältasjön – Stoppa Gasfabriken

2010-01-28    

Stockholms Stads Miljö- och Hälsoskyddsnämnd gör brottsanmälan mot Swedish Biogas.

2010-01-25    

Grannar informeras via e-post

2010-01-22    

Fabriksbygget uppdagas av en Ältabo av en ren slump!

2010-01-21   

 Utställning av planärendet på Stockholms Stadsbyggnadskontor
Annonsering i DN och SVD

2010-01-15    

Stockholms Stadsbyggnadskontor publicerar en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning. Texten som förbjuder avverkning av vissa ekar har tagits bort i det nya dokumentet. 

2010-01-14    

Samrådsprocessen avslutad. Nackas invånare har inte informerats

2010-01-02    

Ekskogen har skövlats, marken fylls ut, berget schaktas och borrats för sprängning genomfördes av Swedish Biogas

2009-08-21    

Swedish Biogas beviljas marklov av Stockholms Stadsbyggnadskontor

2009-08-18    

Samrådsmöte hålls i Skarpnäck
Annonserat endast i Mitt i Söderort

2009-08-18    

Nacka kommun skriver yttrande till Stockholms Stadsbyggnadskontor

2009-02-27    

Skriftligt samråd genomförs
Nacka Kommun eller Nackas invånare informeras ej

2009-07-09    

Stockholms Stadsbyggnadskontor inleder samrådsprocessen. Miljökonsekvensbeskrivning publiceras.

2009-02-16    

Stockholms Stadsbyggnadskontor godkänner att planärendet startas

2009-02-10    

Samrådsmöte hålls i Skarpnäck
Annonserat endast i Mitt i Söderort

2009-01-22    

Stockholm Gas ansöker om att få bygga en biogasfabrik intill Ältasjön

 

Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu